Over ons

Taken

De consumentenombudsdienst is een autonome openbare dienst die de volgende taken uitvoert:

  1. consumenten en ondernemingen informeren over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheden om consumentengeschillen buitengerechtelijk te regelen;
  2. elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil in ontvangst nemen en deze, indien nodig, doorspelen naar een andere ter zake bevoegde en bekwame entiteit of ze zelf behandelen;
  3. zelf tussenkomen bij elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een geschil waarvoor geen andere entiteit bevoegd is.

De taken van de Consumentenombudsdienst zijn vastgelegd in Boek XVI van het Economisch Recht en werd verder uitgewerkt in het Koninklijk Besluit van 16 februari 2015.
Hoewel een beroep op de Consumentendienst altijd gratis is, kunnen andere gekwalificeerde entiteiten waar wij naar doorverwijzen betalend zijn. De consument kan echter niet de gekwalificeerde entiteit van zijn keuze aanduiden.

Samenstelling

Het uniek e-loket en de dienst die de klachten behandelt is samengesteld uit een team van dossierbeheerders en administratieve medewerkers. Zij zijn aangeworven met een vast contract. De verantwoordelijkheid van de dienst wordt toevertrouwd aan de Operationele Manager (Pieter-Jan De Koning) en het Directiecomité. 

Dit team, dat het Directiecomité bijstaat, is samengesteld uit vertegenwoordigers van de zes grote ombudsdiensten.

Het Directiecomité bestaat uit de volgende leden:

  1. de ombudsman van de "ombudsdienst voor telecommunicatie" (Luc Tuerlinckx)
  2. de twee leden van de "ombudsdienst voor de postsector" (Katelijne Exelmans en Paul De Maeyer)
  3. de ombudsman van de "ombudsdienst voor energie" (Eric Houtman)
  4. de twee leden van de "ombudsdienst voor de treinreizigers" (Cynthia Van der Linden en Jean-Marc Jeanfils)
  5. de ombudsman van de "ombudsdienst voor de financiële diensten (Françoise Sweerts)
  6. de ombudsman van de "ombudsdienst voor de verzekeringen" (Laurent de Barsy)

In het Directiecomité zetelen ook een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Economie (dhr. Francis Deryckere) en een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Begroting (dhr. Tobias Priem). Deze vertegenwoordigers zetelen in het Directiecomité met een raadgevende stem voor alle agendapunten die geen verband houden met de aanvragen tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil.

De huidige Voorzitster van het Directiecomité is Katelijne Exelmans; de Vicevoorzitter is Laurent de Barsy.

Gekwalificeerde entiteiten

De Consumentenombudsdienst is een gekwalificeerde entiteit die erkend werd door de FOD op 28/05/2015. De volledige lijst van de erkende gekwalificeerde entiteiten vindt u op de website van de FOD Economie.

Een gekwalificeerde entiteit is elke private of door een publieke overheid opgerichte entiteit die aan buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen doet en die voorkomt op de lijst die de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie opstelt en notificeert aan de Europese Commissie.

Nuttige links 

 

Op eenvoudig verzoek sturen wij u graag alle informatie betreffende onze dienst ook via duurzame drager. Contacteer ons op 02/702.52.00 of via contact@consumentenombudsdienst.be