Veelgestelde vragen

De Consumentenombudsdienst heeft drie taken:

  • U inlichten over over uw mogelijkheden voor het oplossen van een consumentengeschil buiten het gerecht
  • Elke consumentenklacht ontvangen en doorgeven aan de bevoegde dienst
  • Zelf de klacht behandelen met het oog op een minnelijke oplossing wanneer geen andere ombudsdienst u kan helpen.

De Consumentenombudsdienst komt tussen wanneer u als consument een geschil hebt met een handelaar of een onderneming.

Indien er een gespecialiseerde Ombudsdienst bestaat, wordt uw klacht doorgegeven aan die dienst. In het andere geval neemt de Consumentenombudsdienst de klacht zelf in behandeling.

  • De klacht is anoniem ;
  • De tegenpartij kan niet worden geïdentificeerd ;
  • De klacht valt onder de bevoegdheid van een andere Ombudsdienst of een gekwalificeerde entiteit. In dat geval wordt ze doorgegeven aan een andere bevoegde dienst ;
  • De klacht is reeds ingeleid voor de rechtbank ;
  • De klacht is verzonnen, kwetsend of eerrovend.

Neen. Eenmaal dat een geschil is voorgelegd aan de rechtbank, kan de Consumentenombudsdienst geen minnelijke oplossing meer onderhandelen voor u. Het is dan aan de rechter om uitspraak te doen.

Eenmaal dat uw aanvraag volledig is, deelt de Consumentenombudsdienst haar resultaat mee binnen een termijn van 90 dagen. Bij complexe dossiers kan deze termijn verlengd worden met nogmaals maximaal 90 dagen. In dit laatste geval zal de Consumentenombudsdienst u hierover inlichten.

Dit zijn maximumtermijnen. De Consumentenombudsdienst streeft er naar om u zo vlug mogelijk haar oplossing van het geschil voor te stellen.

Neen. De bedoeling is uiteraard om een minnelijke oplossing te bereiken, die aanvaardbaar is voor alle partijen, dus zowel voor de consument als voor de tegenpartij. Wanneer de Consumentenombudsdienst geen minnelijke oplossing kan bekomen, zal ze haar eigen standpunt meedelen. Op dat moment kan ze toch een aanbeveling formuleren naar de betrokken onderneming toe.

U bent vrij op elk moment een gerechtelijke procedure in te dienen bij de rechtbank. Echter, wanneer u het voorstel van de Consumentenombudsdienst aanvaard heeft, bent u hierdoor gebonden.

  1. Elk van de betrokken ombudsdiensten begroot pro rata van welk aandeel in het contactpunt zij gebruikt maakt, en stort dit gedeelte door aan de Consumentenombudsdienst.
  2. Een subsidie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ten laste van de algemene uitgavebegroting.

 

Neen. De behandeling van uw klacht bij de Consumentenombudsdienst is gratis voor elke consument.

Wanneer uw klacht in behandeling wordt gegeven bij een andere gekwalificeerde entiteit, is de tussenkomst in principe ook gratis. Indien u toch een bijdrage moet betalen, zal deze beperkt zijn.

Neen. Eenmaal dat uw aanvraag volledig is, wordt de verjaringstermijn opgeschort.

Neen. Het is echter wel aangewezen om het niet-betwiste gedeelte te betalen.

De Consumentenombudsdienst (COD) is bevoegd voor het behandelen van grensoverschrijdende consumentengeschillen tussen buitenlandse consumenten en ondernemingen die in België gevestigd zijn. 
Een geschil tussen een consument en een buitenlandse onderneming die in België actief is doch geen vestiging heeft, behoort niet tot de bevoegdheid van de COD. 
Om te weten of een onderneming in België gevestigd is wordt de rechtsvorm van de onderneming in de KBO geraadpleegd. Als daar een Belgische ondernemingsvorm wordt vermeld, is de COD bevoegd. Als daarentegen vermeldt staat dat het om een buitenlandse onderneming gaat, dan is de COD niet bevoegd. 
Wanneer de COD niet bevoegd is kan zij dossiers desgevallend doorsturen naar het Europees Centrum voor de Consument (ECC). Het moet dan gaan om dossiers tegen een onderneming die gevestigd is buiten België, in één van de lidstaten van de Europese Unie + Noorwegen en IJsland. Dossiers tegen ondernemingen die gevestigd zijn buiten de grenzen van de Europees Economische Ruimte (E.E.R.) kunnen niet worden behandeld en ook niet worden doorgestuurd naar het ECC.